Autor wpisu Michał's picture

Michał

Czym jest PROW

Czym jest PROW czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich?

24 - 04 - 2016
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW jest to wieloletni program wdrożony w krajach Unii Europejskiej, przez każde państwo samodzielnie, mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. W Polsce programy PROW prowadzone były w latach 2004-2006 następnie w ramach programu 2007-2013 oraz obecnie w perspektywie na lata 2014-2020.

Programy w ramach PROW polegają na wsparciu finansowym poprzez wdrażaniu różnych działań, mających wesprzeć rozwój terenów wiejskich w Polsce. Programy, już zakończone przyniosły rolnikom wiele korzyści między innymi związane z możliwością zakupu maszyn, sprzętu rolniczego jak również powiększyć i zmodernizować gospodarstwa rolne. Bardzo ważną pomocą jest również otrzymywanie dorocznych płatności rolnośrodowiskowych w ramach pakietów przyrodniczych tak zwanych pakietów botanicznych i pakietów ptasich. W ramach działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej rolnicy otrzymują płatności za wykonywanie poszczególnych zabiegów, których celem jest zachowanie siedlisk w dogodnych dla rozwoju chronionych gatunków roślin. Do zabiegów takich zaliczamy:

 • koszenie, jeden lub dwa pokosy w ciągu roku
 • wypas
 • wyspa wraz z koszeniem
 • usuwanie biomasy z łąk
 • pozbywanie się gatunków inwazyjnych

Działanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich ma w swoim zamierzeniu doprowadzenie do zrównoważonego rozwoju oraz zachowania bioróżnorodności obszarów rolniczych poprzez utrzymanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz prawidłowego użytkowania ziemi.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020 dzieli się na 7 pakietów, a te mogą zawierać warianty ptasie lub botaniczne

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone
Pakiet 2. Ochrona gleb i wód
Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych
Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000
Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Do pakietów botanicznych zaliczamy:

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, a w nim warianty:

Pakiet 4 działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach PROW 2014-2020 dotyczy siedlisk położonych w obrębie obszarów chronionych Natura 2000. Wspomaga on ich ochronę poprzez odpowiednią ilość oraz terminowość pokosów czy natężenie wypasu prowadzące do poprawy stanu, zachowania czy odtwarzania siedlisk w miejscach, w których one zanikają.

prow

Fot. Botanik Szczecin. Pięciornik rozłogowy, roślina kwalifikująca do pakietu 4.2 zalewowe łąki selernicowe i słonorośla.

Pakiet 4 dzieli się na następujące warianty:

 • wariant 4.1 - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
 • wariant 4.2 - zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
 • wariant 4.3 - murawy,
 • wariant 4.4 - półnaturalne łąki wilgotne,
 • wariant 4.5 - półnaturalne łąki świeże,
 • wariant 4.6.1 - torfowiska - wymogi obowiązkowe
 • wariant 4.6.2 - torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, a w nim warianty:

Pakiet 5 funkcjonuje podobnie do wspomnianego wyżej Pakietu 4, z ta różnicą, ze dotyczy siedlisk położonych poza obszarami Natura 2000

prow

Fot. Botanik Szcecin. Eriophorum spp roślina kwalifikująca do pakietu 5.6.1, 5.6.2 torfowiska.

Do Pakietu 5 zaliczamy poniższe warianty:

 • wariant 5.1 - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
 • wariant 5.2 - zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
 • wariant 5.3 - murawy,
 • wariant 5.4 - półnaturalne łąki wilgotne,
 • wariant 5.5 - półnaturalne łąki świeże,
 • wariant 5.6.1 - torfowiska - wymogi obowiązkowe
 • wariant 5.6.2 - torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające

Eksperci zespołu Botanik Szczecin posiadają doświadczenie i wiedzę niezbędną do przygotowania dokumentacji botanicznej, będącą załącznikiem do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i uzyskania dofinansowania.