JAK PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZIĆ PROCES INWESTYCYJNY

Inwentaryzacja przyrodnicza (botaniczna) - to dokument, w którym zawarte są informacje na temat występujących na danym obszarze inwestycyjnym gatunków, rodzajów i ilości poszczególnych roślin, zwierząt, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych. Zawiera również elementy przyrody nieożywionej, tj. korytarze rzeczne, skały, wodospady itp. Dokument ten jest niezbędny w przypadku opracowywania tzw. raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (rooś).

Poniżej przedstawiamy etapy jakie inwestor lub wykonawca powinien zaplanować podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jest to kompendium wiedzy zebrane w 4 punktach. Poniższy przewodnim ma obrazować proces i wyjaśnić jego najważniejsze elementy. Podczas realizacji badań przyrodniczych bardzo ważna jest ścisła współpraca przyrodnika z inwestorem. Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu procesowi opinii botanicznych każda inwestycji będzie przebiegała planowo i bez nieoczekiwanych opuźnień ze strony organów ochrony przyrody.

 • Inwestor lub zarządca terenu planując inwestycje na danej działce zleca botanikowi wstępną inwentaryzację
  Inwentaryzacja wstępna dzieli się na dwa etapy: oględziny w terenie oraz waloryzację opartą o zebrane materiały. Inwentaryzacja terenowa ma na celu określenie zasięgu inwestycji. Podczas niej rozpoznawane są poszczególne gatunki roślin, zwierząt, grzybów itp. Często zbiera się niezbędne dane do wykonania inwentaryzacji np. mapy topograficzne, projekty obszarów chronionych, operaty, mapy szczegółowe odnośnie gleb, rzeźby terenu, warunków hydrologicznych itp. Wykonuje się tutaj tzw. spis florystyczny, faunistyczny, mykologiczny (grzyby, porosty itp.) i elementów przyrody nieożywionej. Określa się również metodykę sporządzanej inwentaryzacji przyrodniczej. Waloryzacja oparta o zebrane materiały polega na ocenie pod kątem przyrodniczym zinwentaryzowanych podczas oględzin gatunków roślin, zwierząt, grzybów itp. Ta ocena przyrodnicza oznacza określenie liczby danych gatunków organizmów, ich rodzajów, częstości oraz okresów występowania.
 • Z zebranych danych można wybrać wariant lokalizacji inwestycji
  Na podstawie danych zebranych w pierwszym etapie inwentaryzacji przyrodniczej, wybiera się najlepszą dla środowiska lokalizację inwestycji. Ważne, aby nie zakłócała ona naturalnego bytowania organizmów, których występowanie stwierdzono uprzednimi oględzinami terenu. Jeżeli wystąpi możliwość szkody w środowisko, np. zniszczenie siedlisk gatunkowych lub roślin i grzybów, to określa się wówczas tzw. ompensację przyrodniczą jaką inwestor musi ponieść na skutek wyrządzonych szkód.
 • Dokumentacja botaniczna, stanowi wsad merytoryczny do sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Dokumentacja botaniczna powinna zawierać m.in.: cel i zakres opracowania; opis terenu, na którym ma być zlokalizowana inwestycja; spis nazw zinwentaryzowanych gatunków roślin, zwierząt, grzybów, itp.; graficzne przedstawienie lokalizacji stwierdzonych gatunków.
 • Podczas realizacji przedsięwzięcia ekspert botanik wykonuje nadzór przyrodniczy nad inwestycją.
  Nadzór przyrodniczy nad inwestycją to nic innego, jak kolejne wizje terenowe, które rozciągnięte są na sezony. Ma to na celu jak najdokładniejsze zbadanie danego terenu pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów. Określa się współrzędne geograficzne danych "znalezisk" przyrodniczych i nanosi się je do komputera. Wykonana inwentaryzacja przyrodnicza musi być nieustannie aktualizowana - mogą pojawić się elementy, których wcześniej nie było!
Opinia botaniczna PROW