Autor wpisu Karolina Szewczyk-Cieślik's picture

Karolina Szewczyk-Cieślik

Torfowiska – siedliska kwalifikujące do dopłat w ramach PROW 2014-2020

19 - 02 - 2016
Czy mając na swojej działce torfowisko, teren zabagniony dostanę dopłatę w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014 – 2020?

Możliwość otrzymania dofinansowania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich zależy, czy dany obszar ekspert botanik zakwalifikuje do wariantu 4.6.1/5.6.1 torfowiska – wymogi obowiązkowe lub 4.6.2/5.6.2 torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające. Torfowiska tworzą się na terenach podmokłych, często w zagłębieniach czy przy dolinach rzecznych. W opisywanych wariantach działania rolno-środowiskowo- klimatycznego najczęściej występują poniższe gatunki roślin:

 • siedmiopalecznik błotny Comarum palustre L. (L.),
 • wełnianka Eriophorum spp.,
 • gnidosz błotny Pedicularis palustris L.,
 • torfowiec Sphagnum L.,
 • żurawina błotna Oxycoccus palustris,
 • bagno zwyczajne Ledum palustre,
 • borówka bagienna Vaccinium uliginosum,
 • turzyca dzióbkowata Carex rostrata Stokes,
 • turzyca bagienna Carex limosa L.,
 • turzyca gwiazdkowata Carex echinat.

prow

Fot. Bagno zwyczajne Ledum palustre, gatunek kwalifikujący do programu botanicznego.

Torfowiska z reguły pod względem gatunkowym charakteryzują się niewielkim zróżnicowaniem. Najczęściej tworzy je kilka roślin pojawiających się na całym obszarze siedliska. Często występuje tu mocno rozwinięta warstwa mchów (torfowce), formująca zwykle jednogatunkowe mszary.

Siedliska zaliczane do torfowisk wykształcają się w obniżeniach terenowych lub dolinach, w tym rzecznych. Zasilane są one wodami opadowymi i gruntowymi. Wyróżniamy torfowiska:

 • torfowiska niskie, powstające w dolinach rzecznych oraz zagłębieniach odpływowych, charakteryzują się one wysokim pokryciem terenu przez wody, towarzyszą im szuwary;
 • torfowiska wysokie, powstające zazwyczaj w bezodpływowych zagłębieniach terenu, na słabo przepuszczalnym podłożu. W niektórych przypadkach wytwarzają się na torfowiskach niskich lub przejściowych, cechują się występowaniem mszarów czy borów bagiennych, tworzą kopułowate wyniesienia;
 • torfowiska przejściowe, stan pośredni między torfowiskiem niski i wysokim. Zasilane są przez opady, wody podziemne i powierzchniowe. Wykształcają się między innymi na obrzeżach torfowisk wysokich a tworzą je zbiorowiska mszarno – turzycowe.

prow

Fot. Sphagnum spp, gatunek występujący na torfowiskach.

Wymogi obowiązkowe dla torfowisk w wariancie 4.6.1/5.6.1 i 4.6.2/5.6.2 działania rolno –środowiskowo – klimatycznego

Stanowią zakazy m.in.

 • wydobywania torfu,
 • zalesiania,
 • nawożenia,
 • borowania oraz
 • obowiązki wycinki drzew i krzewów wskazanych przez eksperta botanika (w pierwszym roku działania),
 • koszenia odrostów drzew i krzewów wcześniej wyciętych raz na 2 lata,
 • po wykoszeniu, uzyskaną biomasę należy usunąć lub zebrać w stogi w czasie nie dłuższym, niż 2 tygodnie od pokosu.

Wymogi uzupełniające dla wariantu 4.6.2/5.6.2 stanowią:

 • koszenie runi dwa lub trzy razy w okresie trwania zobowiązania, ale nie częściej niż co 2 lata, dopuszcza się zostawianie do 20% powierzchni niekoszonej,
 • zbierania w pryzmy lub usuwania wytworzonej po skoszeniu biomasy w czasie do 2 tygodni.

Posiadając na łące gatunki kwalifikujące do pakietu torfowiska uzyskuje się wysokie dofinansowanie

Dopłaty do torfowisk w ramach PROW 2014-2020 wynoszą dla wariantu z wymogami obowiązkowymi 600 zł/ha, natomiast dla wariantu z wymogami obowiązkowymi i uzupełniającymi 1206 zł/ha.

prow

Fot. Oxycoccus palustris, gatunek występujący na pakiecie zakwalifikowanym do płatności na pakiecie botanicznym.

Eksperci wchodzący w skład zespołu Botanik Szczecin są wyszkoleni w rozpoznawaniu siedlisk przyrodniczych. Zidentyfikujemy siedliska zlokalizowane na Państwa działkach i stworzymy dokumentację na potrzeby otrzymania dotacji w ramach PROW 2014 – 2020.